Algemene voorwaarden

Tura Gerards Coaching & Familieopstellingen
Training, coaching, systemische opstellingen, boeken & online cursussen

KvK: 34148267 | btw-nr. NL001115247B22

Jacob van Lennepstraat 322a, 1053 KE Amsterdam
06 3000 9214
welkom@turagerards.nl

turagerards.nl | taalkrachttraining.nl | depressiestoppen.nl

Voor het laatst bijgewerkt: 30 december 2023

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van Tura Gerards
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In deze: Tura Gerards;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van Tura Gerards

 • Naam ondernemer: Tura Gerards
 • Handelend onder de namen: Tura Gerards Coaching
 • Vestigingsadres: Jacob van Lennepstraat 322a – 1053KE Amsterdam
 • Websites: turagerards.nl; depressiestoppen.nl; taalkrachttraining.nl
 • Telefoonnummer: +31630009214 (eerste contact via whatsapp of sms wordt op prijs gesteld)
 • Contact: welkom@turagerards.nl
 • Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur
 • Kamer van Koophandel nummer: 34148267
 • BTW-nummer: NL001115247B22 – vrijgesteld van btw

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tura Gerards en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen hem en de consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Tura Gerards voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Tura Gerards zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tura Gerards gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tura Gerards niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 • Online cursussen: “Slapen als een baby” (pdf + video’s); “Vrij van depressie in 21 dagen” (pdf); “Een mens beter laten worden dankzij suggestieve taal” (pdf).
 • Boeken: “Een fijne dag toegewenst! Het is een nieuwe! + 365 andere prikkelende spreuken” (Onder pseudoniem Dhyan Tura. BraveNewBooks 2021 – ISBN: 9789464187274); “De 4V’s van zelfsuggestie — Hoe Milton H. Erickson opnieuw leerde lopen” (BraveNewBooks 2016 – ISBN: 9789402144659); “De 4 V’s van zelfhypnose – Hoe Milton H. Erickson opnieuw leerde lopen.” (BraveNewBooks 2023 – ISBN: 9789464803860); “Rijkdom is dankbaar zijn voor iedereen die jou een illusie armer maakt + 365 andere prikkelende spreuken. (Onder pseudoniem Dhyan Tura. BraveNewBooks 2023 – ISBN: 9789464803945); “Hier! + Nu! = Plop! — Hét cadeau van dit moment” (BraveNewBooks 2016 – ISBN: 9789402154481); “Er waren eens een opa en een oma – Als je kleiner wordt, is alles groot. (BraveNewBooks 2023 – ISBN: 9789464809138); “Warme verhalen en recepten.” (BraveNewBooks 2023 – ISBN: 9789464804010); “Geschenken voor het wonderbaarlijke kind — Inspiraties voor ouders” Citatenbundel (BraveNewBooks 2017 – ISBN 9789402158922)
 • CD’s: “Huppeldepup” (2000), “Fluitje van een cent” (2002) en “Kiekeboe!” (2005). (Serie “Eerste Hulp bij Kinderen rondom 3 jaar”)

Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • De overeenkomst komt tot stand of na elektronische betaling van de volledige koopsom of via het afsluiten van een abonnement. Een abonnement komt tot stand na betaling van een eerste abonnementssom. Abonnementen worden tot opzegging automatisch verlengd.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tura Gerards onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tura Gerards is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tura Gerards passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tura Gerards daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 • Tura Gerards zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tura Gerards kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tura Gerards geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tura Gerards tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tura Gerards bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Reacties zijn gesloten.